Search Results:

Author(s): Suyash Ingle, Varsha Tegeli, Akshay Javalgikar, Vinod Matole, Lagmanna koli, Avinash Birajdar, Saurabh Nangare, Sagar Adlinge, Swaminath Ramanshetti, Akhil Patil, Yash Kothari, Pandurang Choure, Aaqueeb Mangalgiri, Sneha Ubale, Vaishnavi Dulange, Bhavana habib, Jyoti Mittha

DOI: 10.5958/0975-4377.2021.00013.6

Views: 736 (pdf),       5628 (html)

Access: Open Access

Cite: Suyash Ingle, Varsha Tegeli, Akshay Javalgikar, Vinod Matole, Lagmanna koli, Avinash Birajdar, Saurabh Nangare, Sagar Adlinge, Swaminath Ramanshetti, Akhil Patil, Yash Kothari, Pandurang Choure, Aaqueeb Mangalgiri, Sneha Ubale, Vaishnavi Dulange, Bhavana habib, Jyoti Mittha. A Brief Review on Intra-Uterine Drug Delivery Systems. Res. J. Pharma. Dosage Forms and Tech.2021;13(1):72-75. doi: 10.5958/0975-4377.2021.00013.6


Read More

Author(s): Ajay Bedadurge, Mahesh Kadare, Vinod Matole, Parikshit Shirure, Sainath Suryawanshi, Kajal Ghodake, Rohini Tikate, Vaishnavi Dhumal, Nikita Birajdar, Rohini Panchal, Nikita Madane, Sneha More, Nikita Patade, Priyanka Kamble, Sonali Potdar, Bhagyashri Dhumal, Shraddha Joshi, Sandhyarani Narvate, Sumaiyya Kunnure, Pratiksha Bondge, Aishwarya Gaikwad

DOI: 10.52711/0975-4377.2021.00035

Views: 536 (pdf),       2677 (html)

Access: Open Access

Cite: Ajay Bedadurge, Mahesh Kadare, Vinod Matole, Parikshit Shirure, Sainath Suryawanshi, Kajal Ghodake, Rohini Tikate, Vaishnavi Dhumal, Nikita Birajdar, Rohini Panchal, Nikita Madane, Sneha More, Nikita Patade, Priyanka Kamble, Sonali Potdar, Bhagyashri Dhumal, Shraddha Joshi, Sandhyarani Narvate, Sumaiyya Kunnure, Pratiksha Bondge, Aishwarya Gaikwad. Formulation and Evaluation of Benzoyl Peroxide Injection. Research Journal of Pharmaceutical Dosage Forms and Technology. 2021; 13(3):198-0. doi: 10.52711/0975-4377.2021.00035


Read More

Author(s): Suyash Ingle, Varsha Tegeli, Baburao Chandakavate, Vinod Matole, Onkar Kirdak, Ganesh Gophane, Shivraj Tonape, Avinash Birajdar, Saurabh Nangare, Sagar adlinge, Swaminath Ramanshetti, Kuldeep Yadav, Akhil Patil, Ashwini Khare, Sneha Ubale, Vaishnavi Dulange, Bhavana habib, Jyoti Mittha

DOI: 10.5958/0975-4377.2021.00006.9

Views: 19 (pdf),       2169 (html)

Access: Open Access

Cite: Suyash Ingle, Varsha Tegeli, Baburao Chandakavate, Vinod Matole, Onkar Kirdak, Ganesh Gophane, Shivraj Tonape, Avinash Birajdar, Saurabh Nangare, Sagar adlinge, Swaminath Ramanshetti, Kuldeep Yadav, Akhil Patil, Ashwini Khare, Sneha Ubale, Vaishnavi Dulange, Bhavana habib, Jyoti Mittha. A Brief Review Onemulgel – A Novel Topical Drug Delivery System. Res. J. Pharma. Dosage Forms and Tech.2021; 13(1):25-30. doi: 10.5958/0975-4377.2021.00006.9


Read More

Author(s): Vinod Matole, Smita Kumbhar, Akshay Javalgikar, Anup Dhange, Sachin Yanjane, Saili Madur, Smeeta Patil, Swaminath Ramanshetti, Anita Shegaonkar, Avinash Birajdar, Suyash Ingle

DOI: 10.5958/0975-4377.2021.00011.2

Views: 6 (pdf),       2048 (html)

Access: Open Access

Cite: Vinod Matole, Smita Kumbhar, Akshay Javalgikar, Anup Dhange, Sachin Yanjane, Saili Madur, Smeeta Patil, Swaminath Ramanshetti, Anita Shegaonkar, Avinash Birajdar, Suyash Ingle. A Brief Review on Gastro-Retentive Drug Delivery Systems. Res. J. Pharma. Dosage Forms and Tech.2021;13(1):62-65. doi: 10.5958/0975-4377.2021.00011.2


Read More

Author(s): Vinod Matole, Anita Shegaonkar, Smita Kumbhar, Yogesh Thorat, Avinash Hosmani

DOI: 10.5958/0975-4377.2020.00047.6

Views: 36 (pdf),       1920 (html)

Access: Open Access

Cite: Vinod Matole, Anita Shegaonkar, Smita Kumbhar, Yogesh Thorat, Avinash Hosmani. Need of Liposomes as A Novel Drug Delivery System. Res. J. Pharma. Dosage Forms and Tech.2020; 12(4):285-294. doi: 10.5958/0975-4377.2020.00047.6


Read More

Author(s): Aaqueeb Mangalgiri, Anwar Shaikh, Vinod Matole, Suyash Ingale

DOI: 10.5958/0975-4377.2021.00005.7

Views: 0 (pdf),       1803 (html)

Access: Open Access

Cite: Aaqueeb Mangalgiri, Anwar Shaikh, Vinod Matole, Suyash Ingale. A Brief Review on Niosome Drug Delivery system. Res. J. Pharma. Dosage Forms and Tech.2021;13(1):23-24. doi: 10.5958/0975-4377.2021.00005.7


Read More

Research Journal of Pharmaceutical Dosage Forms and Technology (RJPDFT) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences. ...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/0975-4377 


Recent Articles
Tags