CURRENT ISSUE:
Current Issue

Volume -  11        |       Issue -  2
Online since  Thursday, May 09, 2019
Accessed  4289   times.

 Download Cover Image

ORIGINAL ARTICLES
Authors:   Vidya N. Dange, Shubhangi J. Shid, Sagar B. Patil, Ganesh B. Vambhurkar, Mangesh A. Bhutkar
DOI: 10.5958/0975-4377.2019.00010.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   318  (html)       Private Access
Authors:   Ch. Sreerekha, M. Venkataswamy, Y. Manasa, Boppana Rohini, Kadannagari Surekha, Kilari Sri Kavya
DOI: 10.5958/0975-4377.2019.00019.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   269  (html)       Private Access
Authors:   Supriya Murarji Kolekar, B. U. Jain, M. S. Kondawarkar
DOI: 10.5958/0975-4377.2019.00020.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   290  (html)       Private Access
Authors:   Spandana. K, Varun Teja Chary, Shivani. M
DOI: 10.5958/0975-4377.2019.00021.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   255  (html)       Private Access
Authors:   V. Nimitha, M. Venkataswamy, P. Vaishnavi, M. Sai Manisha, V. Swathi, R. Saritha
DOI: 10.5958/0975-4377.2019.00022.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   259  (html)       Private Access
Authors:   Chiluveri Sanjuna, M. Venkataswamy, N. Sandhya, D. Sahithi, Mukkera Prasad, M. Anjali
DOI: 10.5958/0975-4377.2019.00023.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   262  (html)       Private Access
Authors:   Chameli S. Daingade, Bhavna U. Jain, Manish Kondawar
DOI: 10.5958/0975-4377.2019.00024.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  2  (pdf),   263  (html)       Private Access
Authors:   Sana Fathima, M. Venkataswamy, V. Harshitha, G. Laxmi Prasanna, Farheen Sulthana, Ashwini Patlolla
DOI: 10.5958/0975-4377.2019.00011.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   281  (html)       Private Access
Authors:   K. Vanitha, Prasanna Kumar Desu
DOI: 10.5958/0975-4377.2019.00012.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   289  (html)       Private Access
Authors:   B. Saraswathi, T. Satyanarayana, G. Manasa, Ch. Mounika, Md Sanakowsar, P. Gopi Chandh, K. Krishnaveni
DOI: 10.5958/0975-4377.2019.00013.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   289  (html)       Private Access
Authors:   Ingole L. R.
DOI: 10.5958/0975-4377.2019.00014.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   268  (html)       Private Access
Authors:   Kriti Sethi, Nayyar Parvez
DOI: 10.5958/0975-4377.2019.00015.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   277  (html)       Private Access
Authors:   Priyanka R. Patil, Rohan R. Vakhariya, C. S. Magdum
DOI: 10.5958/0975-4377.2019.00016.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  2  (pdf),   231  (html)       Private Access
Authors:   Swapnali A. Mohite, R. R. Vakhariya, S. K. Mohite, C. S. Magdum
DOI: 10.5958/0975-4377.2019.00017.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   296  (html)       Private Access
Authors:   Kotta Kranthi Kumar
DOI: 10.5958/0975-4377.2019.00018.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  2  (pdf),   260  (html)       Private Access


Visitor's No. :   153276